Política de privacidade

DeVuego informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web.

Neste sentido, DeVuego garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 1/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

Identidade do responsable

Principios que aplicaremos á túa información persoal

No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

¿Cómo obtivemos os teus datos?

Para que poidas navegar por  https://www.devuego.es/bd/gal, non é necesario que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que se me dás os teus datos son os seguintes:

¿Cales son os teus dereits cando nos facilitas os teus datos?

As persoas interesadas teñen dereito a:

O exercicio destes dereitos é persoal e debe por tanto ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente a DeVuego, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que me facilitara os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a DeVuego e pedirme información sobre os datos que teño almacenados e como os obtiven (dereito de acceso), pode solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao  tratamito, que limite o seu uso ou no seu caso a cancelación deses datos nos meus ficheiros.

Podes enviar calquera petición deste tipo e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo electrónico enviando un correo electrónico a info@devuego.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lle  conciernen infrinxe o Regulamento.

¿Con qué finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario accede a  https://www.devuego.es/bd/gal para mandar un correo ao titular, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable  DeVuego. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por  DeVuego, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

En https://www.devuego.es/bd/gal  existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación.

Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:

Cómo protexemos os teus datos

Os teus datos poderán ser incorporados esta base de datos, da cal son responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que tomo todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Só usarei devanditos datos para a finalidade que mos deches.

Para protexer a túa información persoal, tomamos precaucións razoables e seguimos as mellores prácticas da industria para asegurarnos de que non haxa perda de maneira inapropiada, mal uso, acceso, divulgación, alteración ou destrución da mesma.

DeVuego informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos este amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando DeVuego dispoña do consentimento expreso do usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

Os artigos deste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se o visitante visitase a outra web.

Estas web poden recompilar datos sobre ti, utilizar  cookies, incrustar un seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción con ese contido incrustado, incluído o seguimento da súa interacción co contido incrustado se tes unha conta e estás conectado a esa web.

Cookies

Infórmoche que para que o sitio funcione correctamente necesita utilizar  cookies, que é información que se almacena no teu navegador para facilitar a navegación.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar ou enviar información a través desta web requírese a aceptación desta política de privacidade.

Categoría de datos

¿Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán os teus datos?

Google Analytics un servizo analítico de web prestado por Google,  Inc., unha compañía de  Delaware cuxa oficina principal está en 1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza " cookies", que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a  https://www.devuego.es/bd/gal analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a  cookie acerca do seu uso de  https://www.devuego.es/bd/gal (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Navegación Web

Ao navegar por  https://www.devuego.es/se poden recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros.

Estas webs utilizan os seguintes servizos de análises de terceiros:

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a DeVuego exonerando a DeVuego, de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de  DeVuego na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Revocabilidade

En todo momento, os usuarios que queiran acceder aos seus datos, rectificalos ou cancelalos pódenme mandar un email a info@devuego.es e explicareilles como exercer os seus dereitos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación dos seus datos e revogación da súa autorización.

Isto non inclúe ningún dato que esteamos obrigados a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

DeVuego resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, DeVuego anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.